سفر به شهر ری بدون بازدید از برج طغرل معنایی ندارد. برج طغرل از آثار به جای مانده از دوران سلجوقیان در شرق آرامگاه ابن‌بابویه است. این برج شبیه عقربه‌های ساعت است و می‌توانید از روی تابش آفتاب بر روی کنگره‌های آن، زمان را تشخیص دهید.

سفر به شهر ری بدون بازدید از برج طغرل معنایی ندارد. برج طغرل از آثار به جای مانده از دوران سلجوقیان در شرق آرامگاه ابن‌بابویه است. این برج شبیه عقربه‌های ساعت است و می‌توانید از روی تابش آفتاب بر روی کنگره‌های آن، زمان را تشخیص دهید.